کارمزد تراکنش

اساس کار پولام ایجاد سهولت و امنیت دریافت و پرداخت در کسب و کار پذیرندگان است، از این رو مبالغ کارمزد براساس کمترین تعرفه برای پذیرندگان تعیین شده است. که بنا به انتخاب پذیرنده این امکان وجود دارد که مبلغ کارمزد از پرداخت کننده یا از پذیرنده کسر گردد.
  • کارمز مبالغ کمتر از 5 هزار تومان یک درصد می‌باشد.
  • کارمز مبالغ بین 5 هزار تومان تا 1 میلیون تومان، 500 تومان می‌باشد.
  • به ازای هر یک میلیون بیشتر 200 تومان اضافه می‌شود.
به عنوان مثال مبالغ بین 1 میلیون تا 2 میلیون مبلغ 700 تومان کارمزد و مبالغ بین 2 میلیون تا 3 میلیون مبلغ 900 تومن کارمزد محاسبه می‌گردد.