لوگو و آیکن پولام

وبسایت‌های استفاده کننده از درگاه پرداخت پولام می‌توانند لوگو پولام را در قسمتی از وب‌سایت خود که برای کاربران قابل مشاهده باشد با روش زیر قرار دهند.
  • لوگو پولام

<a href="https://poolam.ir"><img src="https://poolam.ir/fa/wp-content/uploads/2019/03/Poolam-Logo-PNG.png" alt="لوگو پولام" width="300" height="100" /></a>

 

  • آیکن پولام

<a href="https://poolam.ir"><img src="https://poolam.ir/fa/wp-content/uploads/2019/05/poolam-Logo-Icon.png" alt="لوگو پولام" width="150" height="150" /></a>