لوگو و آیکون پولام

وبسایت‌های استفاده کننده از درگاه پرداخت پولام می‌توانند لوگو پولام را در قسمتی از وب‌سایت خود که برای کاربران قابل مشاهده باشد با روش زیر قرار دهند.
  • لوگو پولام

poolam logo

<a href="https://poolam.org"><img src="https://poolam.org/fa/wp-content/uploads/2020/08/poolam-logo.png" alt="لوگو پولام" width="300" height="100" /></a>

  • آیکون پولام

Poolam Icon

 

<a href="https://poolam.org"><img src="https://poolam.org/fa/wp-content/uploads/2020/09/poolam-icon.jpg" alt="آیکون پولام" width="150" height="150" /></a>